Regionale Musikschule Grevenmacher

MU-MA-MAUS

Musek mat klenge Kanner

Musek a Sprooch stimuléieren d‘Sënner, ënnerstëtzen d’Entwécklung vun eise Kanner – a machen Grouss wéi Kleng zefridden a frou. Wéivill Freed Musek a Bewegung mecht, dat weist eis d’MU-MA-MAUS mat Hëllef vu Fichien, Fiederen, Läffelen, Kleederbigelen, Klangstief, Claves, Maracas av.m.

Wee mecht mat?              D’Kand zesummen mat engem Elterendeel (oder mat engem anere Member aus der Famill als Remplaçant ).

Wat brauch jiddereen?     Rutschstrëmp an eng Decken ( oder zwee Këssen ).

De Kurs besteet aus engem Modul vu 6 Séancen à 45 Minutten a kascht 60 EURO pro DUO (fir ee Kand mat engem Erwuessenen).

D’MU-MA-MAUS fannt Dir am Sall 15 am Pavillon vun der Musekschoul op Nr. 4 an der Rue du Centenaire (um 1. Stack).

MAUS 1       Fir Kanner ab 12 Méint                          Dënsdes vun 9h15 - 10h00 

MAUS 2     Fir Kanner vun 18 Méint bis 3 Joër         Dënsdes vun 10h15 bis 11h00

Oder                                          Samsdes vun 15h15 bis 16h00

MAUS 3     Fir Kanner ab 3 Joër                            Samsdes vun 14h15 bis 15h00

Wéini fänken déi nei Kuren un?

Dënsdes: 17. Abrëll, 24. Abrëll, /, 08. Mee, 15. Mee, /, 29. Mee, 05. Juni 2018!

Samsdes: 21. Abrëll, 28. Abrëll, 05. Mee, 12. Mee, 19. Mee, /, 02. Juni 2018!

D’Kure gi gehalen vum Isabelle Cigrang-Begma a ginn organiséiert vun de „Frënn vun der Maacher Musekschoul“ asbl.

Esou kënnt Dir Iech umellen:

Schéckt eng Email un frenn@maacher-musekschoul.lu oder fëllt de Formulaire aus deen Dir op der Internetsäit www.maacher-musekschoul.lu fannt.

Hu Dir Iech ugemellt an d’Rechnung kritt, dann iwwerweist w.ë.g. de Montant op de Compte vun den FMM mat dem Vermierk : „MU-MA-MAUS, MAUS 1 (MAUS 2 oder MAUS 3 )“: IBAN LU73 0019 3555 5805 6000 ( BIC: BCEELULL ).